image

沈千禾 臨床心理師


  專長
  催眠治療
  婦女情緒困擾(產前產後、空巢期、更年期情緒身體變化等)
  親子議題
  焦慮、失眠及壓力因應  現任

  欣泉身心診所臨床心理師
  馨思身心精神科診所臨床心理師

   

  證照
  臨床心理師執照(心理字第001637號)  學經歷
  國立東華大學諮商與臨床心理學系 臨床心理學組 碩士

  聯新國際醫院 心理諮商中心 臨床心理師
  大林慈濟醫院 臨床心理中心 臨床心理師